برش بوتانی گلور سوئیس

برش بوتانی گلور سوئیس

star_rate

این محصول ساخت شرکت گلور سوئیس است .و نازلهای مورد استفاده از این سرپیک به نازل های سه پله یا بوتانی معروف است .

این سرپیک توسط جریان گاز اکسیژن و استیلن مورد. استفاده قرار می گیرد و در دومدل 90 درجه و 180 درجه تهیه و تولید می گردد .

این سرپیک برش در سایزهای ۵۰ , ۸۰ , ۱۰۰ , ۱۲۰ , ۲۰۰ , ۲۵۰ سانتیمتر. تهیه و تولید می گردد .

این محصول در همه صنایعی که نیاز به سیستم هواگاز دارند مورد استفاده قرار می گیرد . این برش قابلیت برش گرد یا دایره ای را دارد و این کاز توسط یک قرقره و پرگار مورد استفاده قرار می گیرد . 

فهرست